•  0
  บุคลากร

  สายชั้นปฐมวัย

    Admin     1        0        Report content

  นางสาวศิริลักษณ์   เวียงอินทร์   ครู คศ.1 (หัวหน้าสาย)

  นางจุฑารัตน์  ยืนยาว                ครู คศ.2
  นางสาวศิรินภา  แก้วกาหลง       ครูผู้ช่วย
  นางสาวพนิดา  ทิมพิทักษ์          ครูพี่เลี้ยง
  นางสาวกันต์กนิษฐ์ ลิขิตวัฒนชัย ครูพี่เลี้ยง
  นางสาวเบญจมาภรณ์  เรืองเดช ครูพี่เลี้ยง

  นางสาวยุวนิตย์ จันทวงษ์          ครูพี่เลี้ยง

  นางสาวณภัสวรรณ์  เรืองเดช    ครูพี่เลี้ยง

  นางสาวชุติมา  ธรรมลักมี          ครูพี่เลี้ยง


   


 •  


Leave a Comment

Please Login to insert comment.

 

Facebook Conversations