•  0
  บุคลากร

  สายชั้น ป.6

    Admin     1        0        Report content

  นายสมสกุล    สุขวรรณ    ครู คศ.3  (หัวหน้าสาย)

  นางประไพ     สินชู          ครู คศ.3

  นางกาญจนา  คันธา         ครู คศ.3

  นางสาวแจ้งลักษณ์  สุวรรณเสริม  ครู คศ.2

  นายกิตติพงษ์  พงษ์สาคร  ครูผู้ช่วย     


 •  


Leave a Comment

Please Login to insert comment.

 

Facebook Conversations